WALNE ZEBRANIE

Dnia 27 października 2023 r. w Warszawie-Wesołej w Szkole Podstawowej nr 385, ul.
Klimatyczna 1, o godz. 20:30 (drugi termin 20:45) odbędzie Walne Zebranie Członków Klubu
Sportowego Wesoła.
Porządek zebrania:
1 . Otwarcie obrad Walnego Zebrania
2 . Wybór Prezydium Zebrania
3 . Wybór Komisji Mandatowo–Skrutacyjnej
4 . Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
5 . Przyjęcie porządku obrad
6 . Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania Zarządu za kadencję 2021-2023
7 . Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za kadencję 2021-2023
8 . Wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium
9 . Wybór członków Zarządu
10 . Wybór członków Komisji Rewizyjnej
11 . Wolne wnioski
12 . Zakończenie obrad.