WALNE ZEBRANIE

Zarząd Klubu Sportowego Wesoła zawiadamia, że Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu Sportowego „Wesoła” odbędzie się dnia 29 września 2022 r. w Szkole podstawowej 385, ul Klimatyczna 1, sala EDB (dawniej „komentatorzy”) o godz. 20:15 (drugi termin 20:30)

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania
  2. Wybór Prezydium Zebrania
  3. Wybór Komisji Mandatowo–Skrutacyjnej
  4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
  5. Przyjęcie porządku obrad
  6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2021
  7. Przyjęcie sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2021 
  8. Wolne wnioski
  9. Zakończenie obrad.